• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Wartość rodzinyJaka jesteś, rodzino - polska rodzino? W odpowiedzi na to pytanie pomógł nam udzielać wielokrotnie Święty Jan Paweł II, który wspominając własną rodzinę mówił nam: „Po synowsku całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w niespokojnych czasach”. Sam wiele doświadczając, doskonale wiedział, że rodzina to największy skarb narodu. Jest szkołą cnót społecznych, stanowiących o życiu i postępie społecznym. Rodzina jest prawdziwym fundamentem społeczeństwa i stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Jest środowiskiem posiadającym najlepsze warunki do przekazywania wartości religijnych i kulturowych, które pomagają człowiekowi w ukształtowaniu własnej tożsamości. Ileż to głębokich i autentycznych słów skierował do nas Ojciec Święty rozważając znaczenie rodziny w życiu człowieka. Zapewne nowe spojrzenia, nową refleksję na temat rodziny przedstawią prelegenci Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Rodzina – naturalna, duchowa czy społeczna?” mającej się odbyć w dniu 26 maja 2020 roku (wtorek) w Stalowej Woli. Osoby zainteresowane tą tematyką mogą jeszcze zgłaszać swój czynny udział tylko do dnia 22 maja 2020 roku do godz. 24.00 (piątek) przesyłając elektronicznie kartę zgłoszenia poprzez stronę www.pedkat.pl Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Wszystko na to wskazuje, że konferencje będzie miała charakter e-konferencji z powodu istniejącej pandemii. Mamy świadomość, że konferencja jako jedna z konferencji cyklicznych organizowanych każdego roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z tej racji by zachować jej charakter międzynarodowy ilość zgłoszeń jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decydować będzie kolejność napłynięcia „Karty zgłoszenia” drogą elektroniczną. Pomimo, iż do jej rozpoczęcia dzieli nas wiele dni to warto zdecydować się na nieco wcześniejsze wysłanie zgłoszenia. By zakwalifikować się na listę uczestników – zwyczajem poprzednim – należy dokonać wszystkich formalności, w tym przesłać streszczenie swojego wystąpienia w wersji elektronicznej.

Każdy z nas ma swoje doświadczenie rodzinne lub w rodzinie. Każdy więc mógłby w kontekście własnego doświadczenia ukazać czym jest rodzina, jakie ma znaczenie dla człowieka, szczególnie w kontekście zagrożeń, nowych wyzwań czy zadań. Rodzina przede wszystkim bierze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat. rodzina jest „szkołą miłości” a społeczeństwo potrzebuje zdrowych rodzin. To od rodziny uzależnia miłość i solidarność między ludźmi mówiąc: „Im silniejsza będzie, zgodna z planem Bożym, święta instytucja małżeństwa i rodziny, tym większa miłość i solidarność między ludźmi!” (JPII). Dzieci poznając życie obserwują i naśladują postępowanie dorosłych: uczą się miłości i szacunku dla innych. Sprzyja temu rozwijanie w rodzinie takich wartości jak: wzajemny szacunek i akceptacja, otwarcie się na innych, dzielenie się dobrami, bezinteresowność i przebaczenie.

Mówiąc o rodzinie nie możemy poprzestać tylko na rodzinie naturalnej, tej gdzie żyją rodzice, dzieci, dziadkowie czy inni członkowie wspólnoty. Nie możemy pominąć rodziny zakonnej, duchowej, społecznej itp. dzięki którym pielęgnowane są powszechne wartości o nieco szerszym i specjalistycznym ukierunkowaniu. Od św. Pachomiusza /315/, który do elementów życia zakonnego dorzucił życie wspólnotowe i jego element formalny – miłość, zaczęto mówić o rodzinie zakonnej. Powołany pozostawiał rodzinę naturalną, dom rodzinny i wchodził w nową rodzinę. Przełożony stawał się jego Ojcem, a wespół powołani jego braćmi. Dokonało się wszystko prawie tak jak w wypadku założenia własnej rodziny pozostawienie rodziców, swoich najbliższych, tego co posiadał wraz z poświęceniem siebie tej nowej rodzinie i jej budowaniu. Jest wiele rodzin czy to zakonnych czy o innym charakterze, które życiem pokazują wspólnotę rodzinną. Warto więc przywołując rodziny naturalne pamiętać także o rodzinach duchowych, zakonnych, rodzinach służebnych, które odgrywają i pełnią wiele ról i zadań w życiu społecznym.

Amicus