• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

CI 1200x628 fbW zdominowanym przez systemy totalitarne XX wieku naukowcy i badacze uciekali na Zachód, by móc wykonywać swoją pracę. Wpływ tamtych ludzi na obecny stan wiedzy naukowej jest oszałamiający. Dziś, w czasach miękkiego totalitaryzmu może dojść wkrótce do sytuacji, w której naukowcy będą obierali odwrotny kurs, podążając na Wschód, do miejsc takich jak Collegium Intermarium”. W takich słowach o założonej nowej uczelni, napisał Rod Dreher – amerykański pisarz i publicysta, autor słynnej książki „Opcja Benedykta”, która na łamach „The New York Times” została uznana za najważniejszą i najszerzej dyskutowaną książkę religijną dekady. Ogromny entuzjazm towarzyszący inauguracji, w trakcie której głos zabrało ponad 40 wybitnych naukowców, polityków, sędziów i publicystów z całego świata, wywołał też mobilizację przeciwników naszego projektu. Nie potrafiąc podjąć merytorycznej krytyki, próbowali oni wbrew faktom przypiąć ideologiczne etykietki niektórym wykładowcom. Przodowały w tym polskie media skrajnie lewicowe, a wtórowały im negatywnie nastawione do naszego kraju media rosyjskie. Nawet udział dziennikarza amerykańskiego „Newsweeka” Josha Hammera w roli jednego z moderatorów konferencji inaugurującej nowy uniwersytet nie przeszkodził w napisaniu paszkwilu dziennikarzom polskiego tygodnika, który na mocy udzielonej kilkanaście lat temu licencji posługuje się tą samą nazwą. Stwierdzili oni, że pochodzący z ponad 20 krajów wykładowcy naszej uczelni to wyłącznie „neoendecy”, „wszechpolacy” i „fundamentaliści”.

Wszystko to w przekonaniu, że Collegium Intermarium jest projektem o kluczowym znaczeniu dla przyszłości naszego państwa i całej środkowej Europy. Powstanie uczelni kształcącej elity Międzymorza i będącej prawdziwą oazą wolności akademickiej to realne zagrożenie dla ideologii skrajnej lewicy, która zdominowała dziś przestrzeń akademicką usuwając siłą poza nawias debaty wszystkich, którzy podważają jej dogmaty. Wszystkie te relacje medialne to doskonała reklama naszej inicjatywy. Już zgłaszają się do nas kandydaci na studia i wykładowcy z Polski oraz innych krajów, którzy chcą prowadzić zajęcia i korzystać z wolności badań naukowych, rzetelnie podejmując zagadnienia o strategicznym znaczeniu dla przyszłości naszej części świata. Program Collegium Intermarium to nie tylko powrót do klasycznego modelu kształcenia, powszechny system tutoringu, nauka argumentacji i krytycznego myślenia. Obok magisterskich studiów prawniczych, międzynarodowych studiów LL.M. dotyczących praw człowieka i specjalistycznych studiów podyplomowych, zorganizujemy szkoły letnie dla uczniów szkół średnich i studentów z całego świata. Damy im szansę, by spotkali się z wybitnymi myślicielami, poznali Polskę i źródła naszej kultury. Chcemy w ten sposób zbudować światową sieć rzeczywistych ambasadorów naszego kraju, którzy podzielają bliskie nam wartości, a w przyszłości jako politycy czy dziennikarze będą ich razem z nami bronić. Kluczowe znaczenie dla naszego projektu będzie miała inauguracja programów naukowych. Jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego zainaugurowane zostaną dwa pierwsze ośrodki badawcze działające w ramach Collegium Intermarium – Centrum Badań nad Integracją Europejską oraz Centrum Badań nad Rodziną i Demografią.

Z kolei wizja Centrum Badań nad Rodziną i Demografią wyrasta z przekonania, że nasza cywilizacja nie przetrwa, jeżeli nie przezwycięży kryzysu rodziny i będącego jego skutkiem dotkliwego kryzysu demograficznego. W kolejnych miesiącach zainaugurujemy kolejne ośrodki badawcze, które będą zajmować się wolną i suwerenną gospodarką oraz badaniami nad nowoczesnymi technikami manipulacji społecznej, jakie coraz szerzej stosuje się w naszym kraju. Już teraz trwają prace nad raportem o suwerenności technologicznej, który pomoże zbudować systemową odpowiedź na coraz głębszą ideologiczną cenzurę w Internecie. Za nami wielka konferencja inaugurującą powstanie Collegium Intermarium – uczelni wyższej, która będzie wkrótce kształcić elity prawnicze, polityczne i społeczne dla Polski oraz całego regionu Międzymorza, tworząc platformę realnej współpracy dla państw Europy Środkowej. Konferencja, podczas której głos zabrało kilkudziesięciu wybitnych naukowców, publicystów i przedstawicieli władz państwowych z całego świata, pozwoliła pokazać skalę projektu, nad którym pracujemy od kilkudziesięciu miesięcy.

Dziś, podobnie jak ponad 600 lat temu, gdy powstawał pierwszy polski uniwersytet, stoimy przed równie wielkim wyzwaniem. Dotyczy ono rzeczywistej podmiotowości Polski i innych państw regionu, której istotnym elementem jest nie tylko niezależność gospodarcza, ale też intelektualna. Po latach, gdy ze względu na obcą dominację nie mogliśmy tworzyć własnych instytucji, przyszedł czas na stworzenie niezależnego uniwersytetu łączącego elity naszego regionu, który stanie się przestrzenią wolnego i samodzielnego myślenia zakorzenionego w tradycji. Wbrew ideologicznej narracji, nie możemy się bać nawiązywać do dorobku po-przednich pokoleń – bez nich jesteśmy słabsi wobec wyzwań współczesności. Pracownicy i studenci Collegium Intermarium będą mieć w pamięci słowa Bernarda z Chartres, który przy-pominał, że „jesteśmy tylko karłami na ramionach olbrzymów, a jeśli widzimy więcej i dalej niż oni, to nie mocą własnych zdolności i sił, ale dzięki temu, że oni nas podnieśli”.

Powołujemy także Centrum Badań nad Wolną i Podmiotową Gospodarką, które podejmie się badań nad barierami rozwoju polskiej gospodarki. Widzimy, że dzisiaj przedsiębiorcy w na-szym kraju muszą się mierzyć nie tylko z nadmiarem regulacji prawnych, nieracjonalnymi obciążeniami podatkowymi i zbiurokratyzowaną administracją, ale też nieuczciwą konkurencją ze strony międzynarodowych korporacji, które nie tylko robią wszystko, by prawo realizowało ich interesy, ale w wielu obszarach – w tym w Internecie – same dyktują innym warunki działania, nie oglądając się na przepisy ustanowione przez suwerenne państwa. Na uczelni powstanie także Centrum Badań nad Technikami Manipulacji Społecznej, które będzie analizować, w jaki sposób poprzez dezinformację i nowoczesną socjotechnikę wpływa się w naszym kraju na emocje społeczne. Nie tylko opiszemy metody budowania sterowanych z zewnątrz ruchów protestu, ale będziemy też badać jak temu zapobiegać. Już teraz trwają prace nad raportem poświęconym suwerenności technologicznej, który zostanie opublikowany jesienią. Aby realnie wpłynąć na życie naukowe w wymiarze europejskim i globalnym będziemy także organizować staże badawcze dla wybitnych naukowców i liderów opinii z innych krajów, którzy będą brać udział w organizowanych przez Collegium Intermarium pro-jektach badawczych. Z kolei dla studentów innych uczelni oraz uczniów szkół średnich z ca-łego świata zorganizujemy szkoły letnie, dzięki którym powstawać będzie faktyczna sieć współpracy w naszym regionie. Sieć przyszłych dziennikarzy, akademików oraz liderów spo-łecznych i politycznych z państw naszego regionu będzie miała kluczowe znaczenie we wpływaniu na rzeczywistość.

Rozpoczęła się rekrutacja na 7 pierwszych kierunków. Już od października naukę w Collegium Intermarium podejmą pierwsi studenci prawa, które będzie flagowym kierunkiem uczelni. W przeciwieństwie do absolwentów większości dotychczas istniejących polskich uczelni wyższych już bezpośrednio po zakończeniu studiów będą oni przygotowani do wykonywania pracy zawodowej. Studenci będą w toku studiów pracować na zanonimizowanych aktach spraw sądowych, uczestniczyć w symulacjach rozpraw, zapoznają się ze sposobem stosowania prawa przez sądy i co roku będą przygotowywać zaliczeniowe prace pisemne weryfikujące niezbędną w pracy prawnika umiejętność jasnego i klarownego przedstawiania swojej argumentacji. Wśród wykładowców prawa znajdą się wybitni praktycy z sędziami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Admini-stracyjnego na czele. Studenci wezmą też udział w unikalnym programie praktyk zawodo-wych wzorowanym na programach działających w USA i w Niemczech, w ramach których rozwojowi zawodowemu w kancelariach prawnych, urzędach i przedsiębiorstwach towarzy-szyć będzie cykl merytorycznych seminariów współorganizowanych przez uczelnię. Cechą wyróżniającą studia prawnicze w ramach Collegium Intermarium będzie także wszechstronne wykształcenie absolwentów uzyskane dzięki wykładanym w toku studiów podstawom filozo-fii, myśli społecznej, retoryki, erystyki i ekonomii oraz powszechnie przyjęty system tutoringu, polegający na przydzieleniu każdemu ze studentów mentora, który w sposób bezpośredni i indywidualny przeprowadzi go przez cały proces kształcenia. Na ostatnim roku studenci będą mogli wziąć udział w odrębnym kursie przygotowującym do egzaminów wstępnych na aplikacje.

Już od października uruchomimy także pierwsze w Europie międzynarodowe studia LL.M z zakresu praw człowieka i rozwiązywania sporów transgranicznych. Anglojęzyczny kurs będzie odbywał się częściowo w formule online i będzie otwarty dla specjalistów z całego świata, którzy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności związane nie tylko z problematyką praw człowieka, ale także niezbędne przy rozstrzyganiu sporów prawnych przed międzynaro-dowymi trybunałami arbitrażowymi. W ofercie Collegium znalazły się też studia podyplo-mowe z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, polityki rodzinnej w samorządzie, zarządzania procesami zakupowymi w nowoczesnej organizacji i pierwsze w Polsce kompleksowe studia podyplomowe dotyczące nowoczesnych metod dowodowych, adresowane zarówno do prawników-praktyków, jak i biegłych. Szczególne znaczenie dla misji uczelni mają studia „Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty” dla dziennikarzy, nauczycieli, samorządowców, polityków i wszystkich, którzy chcą rozwinąć zdolność prezentowania swoich myśli oraz udziału w sporach politycznych i społecznych. Obok świetnych myślicieli, jak prof. Grzegorz Kucharczyk, praktyczne zajęcia poprowadzą dziennikarze znani z ogólnopolskich mediów.