• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Od trzech lat w Stalowej Woli wydawane były w ramach Katedry Pedagogiki Katolickiej czasopisma naukowe: „Pedagogia Ojcostwa” w wersji polskiej i „Katolikus Pedagogia” w wersji węgierskiej. Czasopisma te podejmowały problematykę wychowania, kształcenia, refleksji zarówno nad ojcostwem szeroko pojętym jak i pedagogiką katolicką jako modelem wychowania a w przyszłości kierunkiem kształcenia. W oparciu o zaplanowaną strategię ale też i z przyczyn obiektywnych – niezależnych od Zespołu Redakcyjnego – od lutego 2012 roku czasopisma te będą nadal wydawane przez Zespół w nieco zmienionym składzie. Czasopismo „Katolikus Pedagogia” wydawane będzie w Budapeszcie w niezmienionej formie, strukturze, szacie graficznej. Odpowiedzialnym ze strony polskiej będzie dotychczasowy redaktor naczelny ks. Prof. Jan Zimny, który obecnie pełnił będzie w Zespole Redakcyjnym funkcję zastępcy Redaktora Naczelnego.

Jeśli chodzi o czasopismo „Pedagogia Ojcostwa” wydawane będzie ale już pod szyldem Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie. Cieszy fakt, że czasopismo ściśle wiąże się z tą jednostką, która prowadzi badania także na polu badań dotyczących ojcostwu. Otrzymawszy pełną zgodę, poparcie i błogosławieństwo Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dziegi, kolejne numery wydawane także w niezmienionej formie. Jednocześnie chcemy zaznaczyć, iż zmiana ta nie jest autonomiczną decyzją zespołu Redakcji, lecz jest bezpośrednim skutkiem decyzji podjętych przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, który – pomimo kilkakrotnych próśb - nie wyraził zgody na wydawanie czasopisma pod szyldem Uniwersytetu. Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie powstał z inicjatywy obecnego Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego w momencie nabycia przez Archidiecezję tytułu własności do stuletniego kompleksu szpitalnego Sióstr Boromeuszek w Szczecinie. Instytut Medyczny ma wznowić w tym kompleksie działalność szpitalną, a także poprowadzić dom pomocy społecznej. Ma też podjąć działalność poradniczą w obszarze psychologiczno-pedagogicznym i medycznym dla rodzin oraz wyspecjalizowane badania naukowe z pogranicza nauk medycznych, filozofii, etyki, teologii i innych nauk odnoszących się do problemów i cierpień współczesnego człowieka we współczesnym społeczeństwie. Instytut jawi się więc jako środowisko odważnego spojrzenia, również metodą akademicką, na ludzkie bóle i ludzkie nadzieje.

Jesteśmy przekonani, że zmiany te nie wpłyną w jakimkolwiek stopniu niekorzystnie na wydawanie czasopism, a może wręcz przeciwnie, będzie to etap spokojnej pracy, pełnej zrozumienia, życzliwości i uznania ze strony środowisk, które wyraziły pełną gotowość współpracy i zgodę na kontynuowanie wydawania czasopism. Dotychczasowe Redakcje obu czasopism składają serdeczne podziękowanie nowym podmiotom wydawniczym za ich otwartość i radość z podejmowania nowej inicjatywy na polu naukowym.

 

Amicus