• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

W dobie piętrzących się trudności, problemów i walki pomiędzy dobrem a złem, pojawiania się wielu nowych negatywnych zjawisk, czymś wprost koniecznym wydaje się, podejmowanie integracyjnych i konsolidacyjnych działań, opartych na wzajemnej solidarności. Konsolidacja jednocząca ideę projektu - promocji pedagogiki katolickiej - to jedno z zasadniczych zadań stojących dziś przed wieloma środowiskami nie tylko Europy. To połączenie, zespolenie a zarazem umocnienie wspólnych działań, zapewne pozwoli na realizację oczekiwanego programu działania prowadzącego w kierunku wdrożenia w życie wychowawcze i edukacyjne pedagogiki katolickiej. W tym kierunku podjęto już szereg inicjatyw na różnych poziomach, co nie oznacza, że wyczerpano wszystkie możliwości w tej materii.

W tym też celu koniecznym jest przeprowadzenie wielu konsultacji, spotkań i rozmów z wieloma środowiskami, osobami, w pełni deklarującymi swoje zaangażowanie w realizację powyższej idei. W dniu 07 marca br. (środa) w Koszycach, odbyło się w tym celu spotkanie ks. prof. Jana Zimnego (reprezentujący Międzynarodowy Zespół Pedagogiki Katolickiej) z Jego Ekscelencją. Ks. Bp. Prof. Stanisławem Stolarikiem (biskupem z Koszyc). Ważnym elementem spotkania było omówienie konkretnych działań związanych z rozwojem pedagogiki katolickiej w Europie. Ksiądz Biskup wyraził swoją pełną gotowość zaangażowania się w to dzieło budowy i rozwoju idei.

Drogą do realizacji tej idei ma być m.in. powstająca Międzynarodowa Rada Pedagogiki Katolickiej, której reprezentantem ze strony poszczególnych państw będą: Kard. Péter Erdő – Prymas Węgier, Abp Jan Graubner – Metropolita Ołomuniecki (Czechy), Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko – Kamieński (Polska), Bp Marcjan Trofimiak – Biskup diecezjalny Łucki (Ukraina) i Bp Stanisław Stolárik z Koszyc (Słowacja).

Inauguracja Międzynarodowej Rady Pedagogiki Katolickiej zaplanowana została na dzień 19 marca br. – w Uroczystość Świętego Józefa. Oprócz wspomnianych wyżej Założycieli, w skład Rady wejdą profesorowie, naukowcy z w/w krajów, zajmujących się pedagogiką katolicką. Program pracy zostanie zatwierdzony na najbliższym posiedzeniu Rady. Jej działalność szczegółowo określa Statut i Regulamin. Wszelkie informacje na ten temat zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej w dziale M.R.P.K.