• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

 W dobie przemian społecznych, kulturowych, politycznych koniecznym jest pochylanie się nad sprawami codziennymi każdego człowieka. To pochylanie się może mieć różny charakter,  wymiar i zakres. Wydaje się, że w czasach występujących kryzysów – gospodarczego, kulturowego, ekonomicznego, tożsamości, autorytetu – istotnym jest pochylenie się nad sprawami socjalnymi człowieka. Jest to wyzwanie aktualne, które w coraz większym stopniu obejmuje różne grupy i środowiska. Temu wyzwaniu odpowiedź udzieliła zorganizowana przez Instytut Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli i Spółdzielnię Socjalną „Konar” w Tarnobrzegu, konferencja naukowa w dniu 30 maja 2012 roku na KUL w Stalowej Woli.

Po powitaniu gości i wprowadzeniu w tematykę konferencji przez dr Annę Witkowską Paleń otwarcia konferencji dokonał ks. prof. Jan Zimny. Pierwsze wystąpienie na temat „Psychospołeczne uwarunkowania działalności podmiotów ekonomii społecznej” wygłosił  dr Grzegorz Kida. Następnie problematykę na temat „Możliwości i bariery współpracy samorządu wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi”, przedstawiła Pani mgr Ewa Draus – obecnie jako przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego i b. Wojewoda Województwa Podkarpackiego. Pani E. Draus w sposób bardzo przejrzysty, praktyczny i aktualny naświetliła możliwości i potrzeby współpracy samorządu wojewódzkiego z sektorem pozarządowym.

W kolejnym wystąpieniu na temat „Wolontariat a ekonomia społeczna” dr Sylwia Pelc (WSIE Rzeszów), ukazała problem wolontariatu, jego różne oblicza w teorii i praktyce. Według prelegentki dziś wolontariat cieszy się głównie wśród młodzieży oraz osób w wieku po 50-tce. Istnieje wciąż potrzeba dowartościowania tej formy zaangażowania wielu osób ze strony rządowej i samorządowej. Natomiast „Problemy funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej” ukazała mgr Kamila Czerwińska z Uniwersytetu Łódzkiego. Z kolei mgr Aneta Englot (Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych) zaprezentowała zagadnienie „Spółdzielni socjalnych jako instrumentu aktywizacji zawodowej osób defaworyzowanych społecznie i zawodowo”. Na bazie własnego doświadczenia życiowego, gdzie stała się założycielką Spółdzielni Socjalnej „Konar” w Tarnobrzegu, przekonywała słuchaczy o potrzebie organizowania i funkcjonowania tego typu instytucji w Polsce.

Po przerwie głos zabrała mgr Magdalena Szpyt (Uniwersytet Rzeszowski), która ukazała z jedną z ważnych inicjatyw obywatelskich realizowanych na terenie gminy Cmolas. W swoim wystąpieniu zatytułowanym: „Radio obywatelskie od podstaw. Rola aktywności społecznej w pobudzaniu rozwoju wsi” zwróciła uwagę na rolę radia w danym środowisku. Kontynuacją problematyki tej było też wystąpienie Pani mgr Anny Mazur, która przedstawiła referat na temat: „Pomoc postpenitencjarna w sektorze ekonomii społecznej”. Na bazie pewnych już istniejących zakładów pracy, więźniowie przechodzą resocjalizację przygotowując się do zawody mechanika samochodowego.

Odpowiedzi na pytanie „Czy polska kultura ekonomiczna służy kreatywności jednostki?”, szukała w swoim wystąpieniu mgr Julita Kożuch (UMCS). Po scharakteryzowaniu owej kultury wskazała na familiaryzm, niechęć wobec wielkich organizacji i moralną „solidarność”, dwuznaczną przedsiębiorczość, krótkowzroczność, nadmierną konsumpcję i niejednoznaczny stosunek do bogactwa - jako cechy polskiej kultury ekonomicznej. Pani mgr Joanna Dyrda-Muskus (KUL Lublin) w formie multimedialnej przedstawiła aktualne zagadnienie dotyczące „Sieci wsparcia dla nowo powstających spółdzielni socjalnych – ich uwarunkowania społeczne”. Zwieńczeniem wystąpień był referat Pani dr Anny Witkowskiej-Paleń, która w swym wystąpieniu zatytułowanym „Organizacje pozarządowe w systemie realizacji zadań publicznych na przykładzie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „TARCZA” z siedzibą w Stalowej Woli”.

Podczas dyskusji zwrócono na wiele szczegółowych kwestii, które niekiedy jedynie zasygnalizowano w czasie wystąpień prelegentów. Jak się okazuje, tematyka konferencji bardzo dobrze wpisuje się w obecną dyskusję na ten temat. Organizatorzy zapewnili, iż w najbliższym czasie wydadzą w formie publikacji materiały pokonferencyjne, z których będzie można poszerzyć swoją wiedzę na tematy ekonomii społecznej. Organizatorom należy wyrazić wdzięczność za podjęcie się zorganizowania konferencji na tak ważne i aktualne tematy.

Amicus

Zobacz galerię ze zdjęciami z konferencji.