• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Te trzy elementy stanowią integralną całość, które ukazują nam związek trzech głównych wartości tak istotnych dla człowieka. Sam człowiek jest tą wartością, która stanowi ukoronowanie wszystkich dzieł stwórczych. Religia dopełnia jego jestestwa, wypełnia miejsce w nim zarezerwowane przez samego Stwórcę. Zdrowie, które jest wyrazem kondycji człowieka zarówno w sferze fizycznej i duchowej, także jest bardzo istotnym elementem dla jego obecnego a także przyszłego życia. Cieszy fakt, iż poraz kolejny Instytut Medyczny im. Jana Pawła II wraz z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie i Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, zorganizowali w dniach 22-24 października br. Międzynarodową Konferencję Naukową, której tematyka została nakreślona „Wokół problemu uporczywej terapii”. Patronat nad konferencją objęli: Jego Ekscelencja Ks. Abp Prof. Andrzej Dzięga - Metropolita Szczecińsko – Kamieński, Jego Magnificencja Prof. Andrzej Ciechanowicz - Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Prof. dr hab. Jerzy Buzek - Parlament Europejski.

Konferencję rozpoczęto w dzień liturgicznego uczczenia bł. Jana Pawła II papieża uroczystą Mszą święta w Bazylice Katedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi, który wraz Jego Magnificencją prof. dr hab. Andrzejem Ciechanowiczem dokonali otwarcia konferencji. Pierwszej sesji przedpołudniowej przewodniczył Prof. dr hab. Przemysław Nowacki. Cykl wystąpień podczas tej sesji rozpoczął referat Jego Ekscelencji Ks. Bpa Stanisława Stefanka – Biskupa Seniora Diecezji Łomżyńskiej nt. „Człowiek w swoim cierpieniu pozostaje nietykalną tajemnicą”. Z kolei Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski przedłożył referat nt. „Bł. Jan Paweł II naszym przewodnikiem w drodze między Scyllą uporczywej terapii a Chybrydą eutanazji”. Kolejny referat zatytułowany „Dolero, ergo sum - cierpię a więc jestem” wygłosił Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko. Po przerwie uczestniczy wysłuchali następnego referatu autorstwa Prof. dr hab. n. med. Przemysława Nowackiego na temat: „Neurolog w obliczu uporczywej terapii”. Interesującym tematycznie było wystąpienie dra n. med. Marcina Rawicza, który ukazał „Jak nie zadawać cierpienia: wycofywanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci”. Kontynuacją problematyki był referat prof. dr hab. n. med. Jerzego Samochowieca dotyczącego „Kryzysu w procesie starzenia się”.

Drugą część konferencji pierwszego dnia otworzyło wystąpienie w ujęciu pedagogicznym ks. prof. dr hab. Jana Zimnego na temat: „Pedagogia obecności drogą skutecznej terapii”. Ujęcie psychologiczne terapii przedstawiła Prof. dr hab. Tamara Hovorun w referacie „Humanistyczne zachowanie w relacjach obu płci”. Natomiast „Granice uporczywej terapii” zaprezentował dr n. med. Maciej Żukowski. Z kolei problem „Dylematów terapeutycznych kresu życia, punkt widzenia klinicysty” zaprezentował dr n. med. Krzysztof Pabisiak. Natomiast referat dotyczący „Wiary a uporczywej terapii” przedłożył ks. prof. dr hab. Henryk Wejman. Zwieńczeniem tej części było wystąpienie ks. dra Grzegorza Chojnackiego na temat; „Zaniechanie sztucznego przedłużania życia, jako decyzja w sumieniu”.

W następnym dniu, czyli 24 października sesję przedpołudniową rozpocznie wystąpienie ks. prof. dr hab. Józefa Marceli Dołęgi, który ukaże „Problem uporczywej terapii w kontekście wybranych nauk środowiskowych i zasady solidarności”. Filozoficzny aspekt tej problematyki zostanie przedstawiony przez ks. prof. dr hab. Wiesława Dyka w referacie pt. „Hipokratesowsko-Samarytańska postawa lekarza wobec kresu życia i braku możliwości”. Z kolei w wymiarze psychologicznym problem terapii zostanie ukazany przez prof. dr hab. Jana Tytka, który przedstawi „Cierpienie w chorobie i umieranie z perspektywy psychologicznej”. Natomiast „Nowoczesne sposoby leczenia udaru niedokrwiennego mózgu” przedstawi w swym wystąpieniu dr n. med. Daniel Knap. Z kolei dr hab. Katarzyna Janda zaprezentuje aktualny temat przedkładając problem „Żywienia enteralnego i parenteralnego chorych w stanie terminalnym”. Spojrzenie na problem w wymiarze wsi polskiej ukaże dr Jacek Janiszewski w temacie „Stosunek mieszkańców wsi do osób przewlekle i terminalnie chorych”. „O relacji w terapii” głos zabierze prof. dr hab. Ewa Ryś. Ważnym zagadnieniem będzie wystąpienie prof. dr hab. Karola Mauscha, który przedstawi wystąpienie na temat: „Zjawiska w psychoterapii”. „Rehabilitacja w opiece paliatywnej i jej wpływ na poprawę jakości życia” to temat ostatniego wystąpienia dra n. med. Grzegorza Sławińskiego w pierwszym dniu konferencji.

W kolejnym dniu cykl referatów rozpocznie ks. dr Janusz Giec, który przedstawi problem „Teologii śmierci”, zaś „Granice bez granic w terapii” zaprezentuje ks. dr Tadeusz Dyk. Natomiast „Cierpienie w dziejach” ukaże prof. dr hab. Marian Walczak i dr Samanta Kowalska. Dopełnieniem problematyki terapii będzie również wystąpienie dra Jacka Mańczaka na temat: „Leczenie uporczywe. Wybrane pytania w kontekście moralnym”. Papieskie nauczanie wobec problemu terapii ukaże ks. dr Jan Marcin Mazur przedkładając tekst „Papież Pius XII wobec problemów medycyny swojej epoki”. Pewnego rodzaju perspektywę terapii od strony praktycznej zaprezentuje dr n. med. Ewelina Żyżniewska-Banaszak w referacie „Opieka nad ludźmi starszymi i przewlekle chorymi – Zachodniopomorskie Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne propozycją Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II na potrzeby czasu”. Zwieńczeniem wystąpień naukowych będzie prezentacja założeń działalności „Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie” przez ks. Andrzeja Dymera.

Amicus