• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Na przestrzeni ostatniego tysiąclecia stosunki między Węgrami i Polską układały się bardzo dobrze, a wręcz można by je określić mianem wzorowych. Po zmianach politycznych z dekady lat 90-tych nadal łączą nas serdeczne stosunki. W 1991 roku Polska dodatkowo podpisała z Węgrami Układ o Dobrosąsiedzkiej i Przyjaznej Współpracy i był to jedyny przypadek, gdy taki pakt zawarto z krajem, z którym nasze państwo nie posiada bezpośredniej granicy. Obszary współpracy obejmują niemal wszystkie dziedziny życia. Wielu z nas dobrze pamięta intensywną współpracę na szczeblu kościelnym, gdy na stolicy biskupiej w Sandomierzu w latach 2002-2009 był Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Dzięga, obecnie Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Powstało wówczas wiele cennych inicjatyw, które zaangażowały różne środowiska tych krajów, głównie na polu duszpasterskim, naukowym, kulturalnym.   

Na prośbę Jego Eminencji Péter Erdö Prymasa Węgier i z inicjatywy ówczesnego Ks. Bpa A. Dzięgi Ordynariusza Sandomierskiego, Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL w Stalowej Woli podjęła wydawanie w wersji węgierskiej czasopisma naukowego „Katolikus Pedagogia” półrocznika o tematyce pedagogicznej w duchu katolickim. Od początku intencją obu stron było rozpoczęcie wydawania czasopisma, które z czasem miało być przejęte przez stronę węgierską i wydawane na Węgrzech. Tak też się stało. Po ukonstytuowaniu się grupy naukowców z pedagogiki i z udziałem ks. Jana Zimnego – Kierownika Katedry Pedagogiki Katolickiej KUL w Stalowej Woli, od lutego 2012 roku czasopismo będzie pod tym samym tytułem przygotowywane i wydawane  w Wyższej szkole w Vac - Węgry. W tym celu w dniu 01 lutego br. w Budapeszcie odbyło się specjalne spotkanie robocze w którym udział wzięli, ze strony węgierskiej: dr Fűlőp Andrásné Erdő Mária, dr Szilágyi Csaba i Marki Judit zaś ze strony polskiej ks. Jan Zimny, który pełnił będzie funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Katolikus Pedagogia”. Jednocześnie odpowiedzialnym będzie ze strony polskiej za koordynowanie współpracy. Podczas spotkania szczegółowo omówiono formy i obszary współpracy. Wśród wielu projektów i inicjatyw, które będą wspólnie realizowane to wydawanie wspomnianego wyżej czasopisma, wspólna działalność w ramach powstającej Międzynarodowej Rady Pedagogiki Katolickiej „Emaus” w Stalowej Woli, organizacja sesji i konferencji naukowych, wymiana pracowników i studentów, przygotowanie i wspólne wydawanie publikacji książkowych. Warto dodać, że zainteresowanie czasopismem „Katolikus Pedagogia” wyraziło bardzo wiele środowisk kościelnych, uniwersyteckich, szkolnych, kulturalnych, organizacji pozarządowych. Należy wyrazić nadzieję, że fakt ten przyczyni się do rozwoju myśli pedagogiki katolickiej a tym samym do ożywienia badań nad pedagogiką katolicką.