• 5.jpg
  • 7.jpg
  • 6.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
logo2

Konferencja „Okultyzm jako niewierność fundamentalna”

    28 II 2012 

 Okultyzm - jeden z najcięższych grzechów - to niewierność fundamentalna gdyż jest odrzuceniem pierwszego przykazania Dekalogu: „Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną”. Każdy, kto praktykuje najróżniejsze formy magii, satanizmu, astrologii, spirytyzmu, wróżbiarstwa, praktyki hinduskie, tybetańskie lub staje się członkiem masonerii, występuje przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli popełnia grzech śmiertelny. Św. Marek opisuje egzorcyzm Jezusa spełniony na opętanym, który dotychczas ukrywał się w pobożnym środowisku, zapewne modląc się gorliwie jak reszta uczestników nabożeństw. Demon znosi granice, miesza świętość z tym, co najohydniejsze, nie wzbrania się przed świętokradztwem i bluźnierstwem.

 

Dnia 28 lutego 2012 roku w Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbyła się Konferencja Naukowa pt.: „Okultyzm jako niewierność fundamentalna”. Tytuł konferencji zaczerpnięto z pracy jednego z największych autorytetów w tej dziedzinie, ks. prof. dra hab. Aleksandra Posackiego.

Konferencja ta, jak i wszystkie dotychczas organizowane przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej, wpisana jest w działalność naukową Katedry, kierowanej przez ks. prof. dra hab. Jana Zimnego. Za organizację techniczną konferencji osobami odpowiedzialnymi byli dr Wacław Kędzior oraz studenci pedagogiki i prawa, p. Natalia Krawczuk i p. Radosław Piestrak, pod kierownictwem ks. Profesora.

 Konferencję rozpoczęto wspólną modlitwą i słowem wstępnym ks. Prof. Dra hab. Jana Zimnego, który podkreślił, iż centrum zainteresowania pedagogiki katolickiej jest człowiek, dojrzała społecznie osoba, charakteryzująca się postawą otwartości i aktywności społecznej a jednocześnie świadomie przyjętym i stosowanym światopoglądem katolickim, dojrzałym sumieniem, odważnym świadectwem wiary oraz zachowaniem postawy moralnej, zgodnej z Objawieniem Bożym.

Zajmując się teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami integralnego kształcenia i wychowania, zgodnie z założeniami Dekalogu i nauczaniem Kościoła katolickiego oraz filozofią chrześcijańską, pedagogika katolicka zwraca się ku człowiekowi, spełniając posłanie Jezusa Chrystusa: „Idąc na cały świat głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, kto zaś nie uwierzy, będzie potępiony. A oto znaki, które będą towarzyszyć tym, co uwierzą: W imię moje będą wyrzucać złe duchy; będą mówić nowymi językami; brać będą do rąk węże, a jeśliby nawet jakąś truciznę wypili, nic im nie zaszkodzi; będą wkładać ręce na chorych, a ci poczują się dobrze” (Mk 16, 15-18). Dlatego też wskazywanie na zagrożenia duchowe oraz troska o zbawienie należy do integralnych i najważniejszych działań duszpasterskich (w tym pedagogicznych) Kościoła, a jednym z nich są ewangeliczne postulaty realizowane przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej.

Pan Radosław Piestrak zaprezentował stanowisko prawa wobec takich zjawisk jak okultyzm, sekty i nowe ruchy religijne. Wartym uwagi jest fakt, iż we współczesnej rzeczywistości polskiej na uprawianiu magii i czarów, można dobrze zarobić, ale też zapracować na emeryturę. Dzisiaj wróżka, znachor czy mag posiadają status równoprawnego z innymi zawodu. Odnośnie tzw. nowych ruchów religijnych, jak i sekt nie istnieje żadna ścisła definicja prawnicza, stąd w niejednym przypadku przestępstw dokonywanych przez sekty, egzekwowanie prawa jest w praktyce niewykonalne.

Dr Wacław Kędzior w referacie „Okultystyczne oblicze New Age” wskazał na współczesne formy okultyzmu zakorzenione w ideologii New Age, która jest obecnie mniej ekspansywna, za to przeniknęła do wielu dziedzin życia, nauki, środków i sposobów komunikacji a także w obszar życia religijnego i moralnego. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo relatywizacji w obszarze aksjologii, światopoglądu (wiary), czy nauki oraz na przedefiniowania osoby ludzkiej i pojęcia Boga, których skutkiem może być idolatria (homolatria), blasfemia prowadząca do autodestrukcji.

Pani Natalia Krawczuk na podstawie własnych badań omówiła problematykę okultyzmu w świadomości studentów Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie, oraz wskazała na potrzebę pogłębiania omawianej problematyki, nie tylko jako teorii, ale konkretnych działań praktycznych. Badania przeprowadziła na Wydziałach Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli.

Pan Grzegorz Bacik opisał współczesne zagrożenia związane z praktykami okultystycznymi; magią, wróżbiarstwem, astrologią, radiestezją, wróżbami czy medycyną okultystyczną, jogą, orientalnymi sztukami walk i satanizmem. Wskazywał na istotę tych zagrożeń oraz sposoby uwalniania w praktyce pastoralnej Kościoła. Prelegent dzielił się własnym doświadczeniem oraz owocami współpracy z Sekretariatem Ewangelizacji OO Franciszkanów w Krakowie, którzy nieustannie posługują modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie duchowe.

Konferencja wzbudziła spore zainteresowanie w środowisku nie tylko akademickim, ale i młodzieży szkół średnich. W spotkaniu wzięła udział liczna grupa młodzieży Regionalnego Centrum Edukacji zawodowej w Nisku oraz inni uczestnicy z zewnątrz. W kończącej konferencję dyskusji podkreślono wagę zagadnienia oraz konieczność dalszego pogłębiania omawianej problematyki.

  

Uczestnicy konferencji "Okultyzm jako niewierność fundamentalna"