• 2.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 4.jpg
  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 7.jpg
logo2

  Konferencja naukowa - „Inspiracja religijna a współczesne praktyki wychowania”

5 VI 2012

Współczesna pedagogika nie jest jednorodna, podczas studiów przyszli pedagodzy poznają różne, niekiedy nawet przeciwstawne nurty współczesnej pedagogiki, dowiadują się także o funkcjonowaniu w naszym kraju rozmaitych praktyk wychowania, w bardzo wielu z nich – tych, które mają już wielowiekową tradycję i tych, które tworzą się na naszych oczach – możemy dostrzec inspirację religijną. Jaka jest jej funkcja? W jakim stopniu inspiracja religijna jest obecna we współczesnych praktykach wychowania? Czy i jak idee religijne przekładają się na wybór konkretnych form i metod wychowania? Które z nich zasługują na szczególną popularyzację, które najpełniej odpowiadają potrzebom współczesności i dlaczego – to tylko niektóre pytania, z jakimi zmierzyli się prelegenci występujący podczas konferencji naukowej „Inspiracja religijna a współczesne praktyki wychowania”, która została zorganizowana 5.06 na WZNoS KUL w Stalowej Woli przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej.

Wśród prelegentów byli pracownicy naszego Instytutu: mgr Natalia Żurecka-Gil mówiła „O zmianach w traktowaniu zjawiska niepełnosprawności na gruncie pedagogiki specjalnej”, ks. dr Piotr Berkowicz przedstawił „Wychowanie do wartości moralnych w katolickiej szkole wegierskiej - ideały i praktykę”, dr Wacław Kędzior zastanawiał się nad samą istotą „Wychowania do wiary – czy możliwy jest proces przygotowania dzieci i młodzieży do wiary?” a dr Anna Różyło w systematyczny sposób zestawiła „Zagrożenia, cele i cechy współczesnego wychowania wg Jana Pawła II i Benedykta XVI”. Liczebnie zdominowali ich jednak „najmłodsi naukowcy” – studentki IV i II roku pedagogiki, które w swoich wystąpieniach rozwinęły myśli z prac zaliczeniowych przygotowywanych na zajęcia z pedagogiki katolickiej bądź współczesnych systemów wychowania. Pogłębione prace, przygotowane teraz często w formie bardzo atrakcyjnej poznawczo prezentacji, stanowiły swoisty przegląd tych form wychowania, które w opinii prelegentek są współcześnie bardzo aktualne, naprawdę dobrze realizowane oraz – przynoszą dobre owoce: i wychowawczo, i religijnie.

Warto zaznaczyć, że zarówno wybór tematu jak i forma prezentacji zależały jedynie od studentek. Z naszej strony wskazanie było tylko jedno: szukamy konkretnych sposobów realizacji inspiracji religijnej w konkretnej, możliwej do powielenia praktyce wychowawczej. Zadanie to wydaje się tym bardziej aktualne, że niekiedy inspiracja religijna ogranicza się jedynie do warstwy ideowej – prelegentki z wartą podkreślenia dojrzałością pedagogiczną przedstawiły takie systemy wychowawcze, w których warstwie ideowej odpowiada spójna i przemyślana praktyka wychowania, a obu tym poziomom towarzyszy stała i krytyczna refleksja pedagogiczna. Oto lista katolickich wychowawców, których mogliśmy poznać z tych wystąpień: Iwona Olejarz i Anna Fila przedstawiły „Siostry Sercanki – wychowawczynie na współczesne czasy”, Renata Nizioł i Magdalena Mazur omówiły „Pedagogiczny wymiar posługi sióstr duchaczek” a Marzena Twardowicz zajęła się współczesną „Oazą jako odpowiedzią na potrzeby ludzi młodych”.

Ponadto Magda Sibiga i Karolina Kowalczuk mówiły o aktualności „Przesłania Korczaka dzisiaj” (podkreślając, że choć pedagogika Korczaka nie była religijna, jego rozumienie praw dziecka i relacji wychowawczej zainspirowało katolickiego księdza, jednego z nestorów współczesnej polskiej pedagogiki: ks. prof. Janusza Tarnowskiego), a Anna Tatko przedstawiła frapującą koncepcję „ „Szwajcarskiego” wychowania na tle wybranych współczesnych systemów pedagogicznych”.

Wspólne poszukiwania najbardziej aktualnych form wychowania o inspiracji religijnej, wspólna refleksja na ich temat nauczycieli akademickich i studentów na pewno była także jedną z „wartości dodanych” tej konferencji i mamy nadzieję, że wszystkich uczestników zachęci do dalszej aktywności i współpracy.