• Foto-01.jpg
 • Foto-02.jpg
 • Foto-03.jpg
 • Foto-04.jpg
 • Foto-05.jpg
 • Foto-06.jpg
 • Foto-07.jpg
logo2

dr Anna RóżyłoŻYCIORYS NAUKOWY

Dr Anna Różyło – ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim - filologię polską (1993, praca mgr wyróżniona nagrodą Fundacji Batorego) i religioznawstwo (1994), w 2003 doktorat na UMCS – promotor: prof. dr hab. Anna Pajdzińska, recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Puzynina i prof. dr hab. Ryszard Tokarski, rozprawa w nurcie badań językowego obrazu świata, opublikowana w 2004, wymieniana wśród prac lubelskiej szkoły językoznawczej. Później autorka rozszerzyła badania na język i semantykę religijną a począwszy od 2008 r. przyjmuje w pracy naukowej perspektywę pedagogiczną, m.in. zajmuje się badaniem recepcji pojęć religijnych wśród młodzieży, wpływem edukacji na kształtowanie postaw, zastosowaniem metodologii badań językowego obrazu świata do badań pedagogicznych, zwłaszcza jakościowych (co m.in. zaowocowało sformułowaniem kognitywnej klasyfikacji aktów agresji werbalnej i przedstawieniem metod jej wykorzystania w pracy wychowawczej), bliskie jej są zagadnienia teorii wychowania i aksjologii pedagogicznej, w rozważaniu których przyjmuje perspektywę religijną (katolicką).

W pracy naukowej podejmuje szeroko rozumianą tematykę doświadczania, rozumienia i kreowania świata przez człowieka poprzez język: od prac magisterskich (1. poświęconej recepcji japońskiego haiku w poezji polskiej i 2. krytyce jednostronnego stanowiska Witwickiego wobec tekstów religijnych), przez rozprawę doktorską (gdzie podjęła m.in. problem relacji między indywidualną wizją świata a jego obrazem wpisanym w struktury języka) i następujące po niej teksty dotyczące semantyki religijnej i poszukiwań adekwatnego dla współczesnego odbiorcy języka religijnego, po analizy aspektów edukacyjnych wybranych pism papieskich i Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz badania jakości kształcenia w zakresie języka polskiego i badania nad kształtowaniem postaw poprzez zmianę inicjowaną rozwojem ich komponentu związanego z wiedzą (i sposobami jej przekazywania).

Organizatorka 7 konferencji naukowych i 2 szkoleniowych dla nauczycieli, inicjatorka cyklów wykładów w sandomierskim WSD nt. wykorzystania wiedzy o językowym obrazie świata w praktyce duszpasterskiej; prowadziła wykłady i warsztaty na Uniwersytecie III Wieku i licznych konferencjach oświatowych dotyczące problematyki wpływu języka na zachowania jednostkowe i społeczne, popularyzacji wiedzy o aspektach pragmatycznych języka (także w aspekcie edukacji medialnej), komunikacji w wychowaniu i edukacji, dialogu wychowawczego itp. Publikowała także na edukacyjnych portalach internetowych, np. edu@gazeta, Mateusz; brała udział w Festiwalach Nauki. Zachęca do współpracy studentów, m.in. w latach 1996-2006, gdy pracowała w WSH-P w Sandomierzu, zorganizowała i prowadziła Koło Polonistów (sekcje: naukowa i dziennikarska), w jego ramach przeprowadziła szereg projektów, m. in. coroczne Forum Studentów Wydziału Humanistycznego, spotkania dyskusyjne polonistów i seminarzystów z cyklu „Czytając Pisma”, publikację artykułów studentów związanych z czytelnictwem, udziałem w kulturze, kwestiami społecznymi. Na WZNoS KUL w Stalowej Woli pracuje ze studentami przygotowującymi się do pierwszych samodzielnych wystąpień podczas konferencji naukowych oraz uczestniczącymi w tematycznych projektach edukacyjnych. Jako wolontariuszka tworzy audiodeskrypcje i propaguje tę formę pomocy wśród studentów. 

WYKAZ PUBLIKACJI

Książkowe:

 1. Anna Różyło, Dzień, noc i inne pory doby – studium porównawcze polszczyzny ogólnej i poezji Haliny Poświatowskiej, Sandomierz 2004, ss. 155,  ISBN 83-87641-40-5

 Prace zbiorowe (pod redakcją):

 1. Bóg w językach, tekstach artystycznych i narracjach, red. A. Różyło, Sandomierz 2006, ss. 169,  ISBN 83-87641-56-1
 2. Modlitwa w językach i tekstach artystycznych, red. A. Różyło, Sandomierz 2007, ss. 399, ISBN 978-83-87641-59-7

Artykuły naukowe:

 1. „Metropolitan Museum of art” Haliny Poświatowskiej jako kreacja czasu przezwyciężonego, „Studia Filologiczne” 1 (periodyk Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej), Sandomierz 1999, s. 101-112.
 2. Obraz pór dnia (doby) w polszczyźnie ogólnej, „Język Polski”, 2001, z.4, s.273-281.
 3. Egipskość w poezji Haliny Poświatowskiej, „Studia Filologiczne” 2 (periodyk Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej), Sandomierz 2001, s. 25-32.
 4. Obraz dnia i nocy w polszczyźnie, „Język Polski”, 2002, z. 2, s. 111-118.
 5. Obrazy dni tygodnia w polszczyźnie ogólnej (w:) Język polski – współczesność – historia III, red. W. Książek-Bryłowej i H. Dudy, Lublin 2002, s. 179-190.
 6. Magia twórczości – na przykładzie poezji Haliny Poświatowskie [w:] Twórczość i terapia, red. E. Nieduziak, Sandomierz 2003, s. 10-16.
 7.  Obraz świtu w języku ogólnym i poezji Haliny Poświatowskiej, Studia Filologiczne 3 (periodyk WSHP), Sandomierz 2004, s. 61-68.
 8. Językowy obraz świata, poetycka wizja świata a punkt widzenia (w:) Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, R. Nycza, Lublin 2004, s. 41-54.
 9. Obraz semantyczny świtu w języku ogólnym i wybranej poezji (w:) Język a Kultura t.19 , red.A. Dąbrowskiej i A. Nowakowskiej, Wrocław 2006, s. 269-278.
 10.  Bóg dla dzieci – obraz Boga w piosenkach Arki Noego (w:) Człowiek i sacrum, red. D. Sarzyńskiej i R. Tokarskiego, Sandomierz 2006, s. 337-348.
 11.  O treściach łączonych w polszczyźnie ogólnej ze słowem Bóg (w:) Bóg w językach, tekstach artystycznych i narracjach, red. A.Różyło, Sandomierz 2006, s. 33-50.
 12.  Kreacja podmiotu lirycznego a funkcja wychowawcza tekstu. Na przykładzie piosenek Arki Noego (w:) Osoba i osobowość – czynniki je kształtujące, red. M. Pietrzak, Łódź 2006, s. 319-330.
 13.  W sprawie języka modlitwy powszechnej na mszach dla dzieci (w:) Język polski – współczesność – historia VI, red. W. Książek-Bryłowej i M. Nowak, Lublin 2007, s. 197-208.
 14.  Jaki jest Bóg – o treściach łączonych ze słowem Bóg w polszczyźnie ogólnej i podstawowych pozabiblijnych tekstach religijnych (w:) Pogranicza, red. D. Kowalskiej, Łódź 2007, s. 559-570.
 15.  Treści łączone z modlitwą w polszczyźnie ogólnej (w:) Modlitwa w językach i tekstach artystycznych, red. A. Różyło, Sandomierz 2007, s. 96-111.
 16.  Modlitwa w Katechizmie Kościoła Katolickiego – komponenty tradycyjne i nowe. Wybrane zagadnienia (w:) Tradycja a nowoczesność, red. E. Woźniak, Łódź 2008, s. 207-224.
 17.  Jak można badać konceptualizację pojęć w języku na przykładzie obrazów dni tygodnia w polszczyźnie ogólnej, „Pedagogika Katolicka” nr 4, s. 139-149.
 18.  O głównych cechach znaczenia wiary w Katechizmie Kościoła Katolickiego, „Pedagogika Katolicka” nr 5, s. 223-233.
 19.  Jak skutecznie mówić dzieciom o Bogu – na przykładzie piosenek Arki Noego, „Pedagogika Katolicka” nr 6, s. 272-280.
 20.  Kilka uwag o tym, co pedagodzy mogą zaoferować polskiej edukacji - głos w dyskusji po obradach sesji I: Rynek i edukacja VII Zjazdu Pedagogicznego (w:) VII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, sesja I „Rynek i edukacja: między przedsiębiorczością a wykluczeniem, red. M. Jaworska-Witkowska, M.J. Szymański, Łódź 2010, s. 191-198.
 21.  Papieska metoda dialogu o świecie współczesnym (w:) Semper in altum, pod red. J. Zimnego i N. Nyczkało, Stalowa Wola 2010, s. 167-186.
 22.  W poszukiwaniu modeli wyrażania doświadczenia religijnego, „Pedagogika Katolicka” nr 7, s. 318-325.
 23.  Pedagog szkolny - adwokatem czy przewodnikiem ucznia? (art. publikowany na portalu internetowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 24.  Warunki autentycznego wychowania w nauczaniu Benedykta XVI (na podstawie „Listu do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania”) (w:) Instytut Pedagogiki 2004-2011 w służbie Kościołowi, ojczyźnie i rodzinie, red. E. Juśko, B. Wolny, Stalowa Wola 2011, s. 202-207.
 25.  Utrwalony kulturowo obraz ojca jako wyzwanie edukacyjne, „Pedagogia Ojcostwa” nr 2.
 26.  Wzór i zadanie – o pojęciu ojcostwa w „Liście do rodzin” Jana Pawła II – w druku.
 27.  Wybrane założenia opisu kognitywnego a badanie postaw – w druku.
 28.  Wybrane strategie edukacyjne „Katechizmu Kościoła Katolickiego” a podmiotowość odbiorcy, „Disputationes scientificae”, 2011 nr 4, s. 20-39.
 29.  Agresja werbalna. Próba klasyfikacji o inspiracji kognitywnej, „Pedagogika Katolicka” nr 8, s. 201-210.
 30.  Klasyfikacja kognitywna aktów agresji werbalnej w pracy wychowawczej jako narzędzie rozwijania sprawności komunikacyjnej i kompetencji moralnych, „Leopoliensia”, 2011 nr 4, s. 339-352.
 31.  O możliwościach wykorzystania wybranych metod językoznawczych w badaniach pedagogicznych – w druku
 32.  Agresja werbalna w perspektywie pedagogicznej: jej istota i metody postępowania wychowawczego – w druku
 33.  Znaczenie wyrazu „człowiek” w „Liście do rodzin” Jana Pawła II i jego pedagogiczne konsekwencje – w druku
 34.  O nauczaniu treści religijnych przewidzianych w programie języka polskiego – założenia, stan faktyczny, perspektywy zmian– w druku
 35.  Zagrożenia, cele i cechy współczesnego wychowania wg Jana Pawła II i Benedykta XVI– w druku
 36.  Pedagogiczny wymiar papieskiego „odkłamywania znaczeń słów” na przykładzie „odpowiedzialnego rodzicielstwa” – w druku
 37.  Wymagania roli społecznej ojca a pojęcie godności człowieka w świetle „Listu do rodzin” Jana Pawła II– w druku

 

PROGRAMY AUTORSKIE

Do 14 przedmiotów (dla kierunku: pedagogika programy są na bieżąco uaktualniane (bibliografia, dostosowanie do zmieniających się standardów kształcenia itp.):

 1. podstawy pedagogiki ogólnej,
 2. współczesne systemy pedagogiczne,
 3. pedagogika katolicka,
 4. proseminarium z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 5. literatura dla dzieci,
 6. stylistyka i kultura języka,
 7. język polityki,
 8. kształcenie językowe w przedszkolu (na studiach podyplomowych),
 9. lingwistyka kulturowa,
 10. współczesne kierunki językoznawcze,
 11. językoznawstwo ogólne,
 12. język religijny (wiedza o języku w praktyce duszpasterskiej),
 13. pragmatyka językowa,
 14. wstęp do religioznawstwa.

Ponadto brałam udział w przygotowaniu programu specjalności: „Pedagogika katolicka z poradnictwem pedagogicznym” na studiach magisterskich i koordynowałam prace dot. nowych standardów kształcenia w zakresie specjalności prowadzonych przez naszą katedrę.

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH 

 1. „Człowiek i sacrum” – Sandomierz, 2005
 2. Bóg w językach, tekstach artystycznych i narracjach” - Sandomierz, 2006
 3. Modlitwa w językach i tekstach artystycznych” – Sandomierz, 2007
 4. „Ojcostwo wczoraj i dziś” – Stalowa Wola, 2011
 5. Człowiek w refleksji Jana Pawła II” – Stalowa Wola, 2012
 6. „Edukacja w zmiennej rzeczywistości” – Stalowa Wola, 2012
 7. „Inspiracja religijna a współczesne praktyki wychowania” – Stalowa Wola, 2012 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

III Spotkania Lubelskich Językoznawców, Lublin 2001

Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, Krasiczyn 2002

Czas, Język, Kultura, Wrocław 2003

Twórczość i terapia, Sandomierz 2003

VI Spotkania Lubelskich Językoznawców, Lublin 2004

Człowiek i sacrum, Sandomierz 2005

Osoba i osobowość, Łódź 2005

Bóg w językach, tekstach artystycznych i narracjach, Sandomierz 2006

Pogranicza, Łódź 2006

Modlitwa w językach i tekstach artystycznych, Sandomierz 2007

Tradycja a nowoczesność, Łódź 2007

VII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Toruń 2010

Ojcostwo wczoraj i dziś, Stalowa Wola 2011

Człowiek w refleksji Jana Pawła II, Stalowa Wola 2012

Ponadto: udział w VII Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym (Toruń, 2010),

konferencje organizowane w ramach Zespołów: Języka Religijnego, Pedagogiki Chrześcijańskiej, Teorii Wychowania, Pedagogiki Szkolnej działających przy PAN,

udział w Letniej Szkole Młodych Pedagogów w Kazimierzu (2011).

PROMOTOR PRAC NAUKOWYCH

9 wypromowanych prac licencjackich:

 1. Woźniak Agnieszka , Agresja werbalna w opinii uczniów klas pierwszej i trzeciej Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
 2. Krusińska Anna, Powrót do normalnego życia z nałogu alkoholowego na przykładzie Anonimowych Alkoholików z powiatu kraśnickiego
 3. Koszałka Monika, Problem samotności w opinii dzieci w wieku 10 - 13 lat na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem
 4. Zalewska Agnieszka, Przyczyny zachowań agresywnych w opini uczniów Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
 5. Bednarczyk Ewelina, Rola wychowawcza książek w życiu dziecka na podstawie badań uczniów klas 1 - 3 i ich rodziców w Szkole Podstawowej w Pielni
 6. Ślusarczyk Sylwia, Samobójstwo jako problem społeczny w opinii młodzieży gimnazjalnej na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum Publicznym w Kłyżowie
 7. Maślach Joanna, Samotność ucznia w szkole w opinii młodzieży gimnazjalnej na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum Publicznym w Kłyżowie
 8. Tubielewicz Ewa, Sposoby wyrażania emocji przez gimnazjalistki na fotoblogach w opinii ich środowiska
 9. Ordelowska Monika, Zachowania pseudokibiców w opinii uczniów z Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli

Ponadto sprawowałam opiekę naukową w ostatnich miesiącach pisania 2 prac magisterskich:

 1. Pakuła Justyna, Teoretyczne i metodyczne podstawy przygotowania nauczycieli szkół podstawowych w Polsce w II połowie XX wieku i na początku XXI wieku
 2. Nagórna Ewa, Działalność naukowo-pedagogiczna Zygmunta Karola Mysłakowskiego jako wybitnego teoretyka wychowania (1890-1971)

RECENZJE - prace magisterskie

 1. Muzyka Anna , Autorytet Kościoła w świadomości młodzieży na przykładzie badań przeprowadzonych w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju
  Kapuściak Krzysztof,  Czytelnictwo uczniów klas IV - VI na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu
 2. Szpunar Małgorzata, Dysfunkcjonalność rodziny a niepowodzenia szkolne dziecka
 3. Wieleba Marta, Działalność dydaktyczno-wychowawcza Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży w latach 1957 - 2008
 4. Nagórna Ewa, Działalność naukowo-pedagogiczna Zygmunta Karola Mysłakowskiego jako wybitnego teoretyka wychowania (1890 - 1971)
 5. Świder Barbara, Działalność opiekuńcza w Hospicjum Onkologicznym Dom Sue Ryder w Górnie koło Rzeszowa
 6. Korczyńska - Kwitek Barbara, Działalność wychowawcza Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
 7. Stępień Iwona, Edukacja zdrowotna jako wyznacznik w zapobieganiu uzależnień wśród młodzieży klas gimnazjalnych w Brzózie Królewskiej
 8. Mazur Anna , Model wychowania integralnego w nauczaniu Kościoła Rzymsko - Katolickiego
 9. Idec Lucjan , Rodzina i szkoła w świadomości uczniów gimnazjów z terenu gminy Zaleszany
 10.  Siuśta Katarzyna, Rodzina środowiskiem integralnego rozwoju dziecka 
 11.  Idec Justyna , Środowisko rodzinne a nadużywanie alkoholu przez młodzież szkoły średniej
 12.  Pakuła Justyna, Teoretyczne i metodyczne podstawy przygotowania nauczycieli szkół podstawowych w Polsce w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku
 13.  Pielaszkiewicz Jolanta, Wartości deklarowane i realizowane przez uczniów klas szóstych wybranych szkół podstawowych w Kraśniku
 14.  Gielarek Dagmara, Wpływ czynnika rodzinnego na powstawanie niepowodzeń szkolnych uczniów w Szkole Podstawowej we Wrzawach
 15.  Zawojska Marzena, Wychowanie katolickie młodzieży w ujęciu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
 16.  Świeca Agata , Zabawa jako forma wychowania ku radości dzieci w wieku przedszkolnym. Na podstawie badań przeprowadzonych w Niepubliczym Przedszkolu "Żaczek" w Nisku
 17.  Młynarczyk Grzegorz, Znaczenie symboli religijnych w życiu uczniów klas III Publicznego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu