• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2


Recenzent: Ks. dr Jerzy Dąbek

 

Recenzja pracy doktorskiej ks. Piotra Berkowicza,

„Misyjność posługi Jana Pawła II drogą do wychowania katolickiego młodzieży”

Ružomberok 2008, ss. 182.

 

Dokonując analizy posługi Jana Pawła II należy stwierdzić, że może zostać zaliczony do największych misjonarzy Kościoła, ponieważ zdecydowana większość jego działań nacechowana była misyjnym wymiarem, zwłaszcza odbywane przez niego wizyty apostolskie. Pielgrzymki te miały szczególne znaczenie dla samego Papieża, ale zapisywały się także głęboko w pamięci i duszy ludzi, którzy na te spotkania przychodzili. Papież podczas tych wizyt spotykając się z ludźmi, spotykał się także z ich egzystencjalnymi problemami, dlatego jego nauczanie nabierało głębokiego ludzkiego wymiaru. Jan Paweł II w trakcie tych wizyt, starał się ukazywać wiernym postawę ucznia Chrystusa żyjącego w konkretnej sytuacji kulturowo politycznej. Wszystkie wymiary ludzkiego życia tłumaczył w świetle wiary i Chrystusowej Ewangelii. W trakcie tych wizyt Papież dodawał wiernym sił i budził w nich zapał do życia Ewangelią.

Należy podkreślić, że w centrum posługi duszpasterskiej Jana Pawła II zawsze znajdowała się młodzież. Ojciec Święty posiadał szczególny dar łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi młodymi. Potrafił mówić o rzeczach wielkich i najważniejszych językiem zrozumiałym dla swoich słuchaczy. Doskonale znał psychikę człowieka młodego, a także jego radości i problemy. Z wielką miłością i pokorą pochylał się nad sprawami szczególnie ważnymi dla młodych. To otwarcie się przez Papieża na świat radości i problemów młodzieży przynosiło konkretne owoce w postaci milionów młodych ludzi zasłuchanych w nauczanie papieskie. Jan Paweł II w trakcie tego nauczania stawał się wychowawcą tych, którzy go słuchali.

Młody człowiek szuka w swoim życiu osoby mocnej, osoby posiadającej autorytet. W obecnym czasie, kiedy powszechnie kwestionuje się wartość autorytetów i wszelkich instytucji ychowawczych, wydaje się ważnym, przedstawienie obrazu młodzieży, która słuchała nauki Jana Pawła II i uważała go za autorytet. Wydaję się także ważnym, podjęcie naukowych badań nad posługą misyjną Jana Pawła II w kontekście wychowania młodego pokolenia, ponieważ niewątpliwie działalność ta miała głeboki wpływ na wychowanie wielu pokoleń.

Koncepcja wychowania wypracowana przez Jana Pawła II, jest wierna prawdzie o człowieku, prawdzie o jedności duchowo-cielesnej występującej w każdym człowieku. Papież w swoim modelu wychowania człowieka pojmuje go, jako pełną całość złożoną z ducha i ciała, stawiając go wobec rzeczywistości nadprzyrodzonej.

Praca nosząca tytuł: „Misyjność posługi Jana Pawła II drogą do wychowania katolickiego młodzieży” składa się z czterech rozdziałów, poprzedzonych wprowadzeniem w tematykę rozważań i zakończonych podsumowaniem co nadaje dysertacji waloru przejrzystości.

W pierwszym rozdziale zatytułowanym: „Misyjność istotą Kościoła Katolickiego”, został podjęty temat fundamentu misyjnej działalność Kościoła. Autor wskazał na trynitarny wymiar posłania ewangelizacyjnego Kościoła, ukazał teologię misji, a także organizację struktur, jakie Kościół wypracował przez wieki owej ewangelizacyjnej posługi. Podsumowaniem rozdziału jest ukazanie misyjności Kościoła jako drogi ku wychowaniu.

Z kolei rozdział drugi dysertacji, noszący tytuł: „Jan Paweł II wzorem działalności misyjnej przełomu XX i XXI wieku”, przedstawia osobę Jana Pawła II. Został on ukazany, jako człowieka wielkiego formatu od strony duchowej, wewnętrznej, jako człowiek - który poświęcił się w pełni dziełu ewangelizacyjnemu Kościoła, kładąc szczególny nacisk na wykorzystanie pielgrzymek apostolskich.

Natomiast trzeci rozdział dysertacji zatytułowany: „Formy realizacji działalności misyjnej Jana Pawła II”, przedstawia sposoby, jakimi Jan Paweł II wypełniał tę swoją szczególną posługę ewangelizacyjną. W pierwszej kolejności omówione zostały dokumenty apostolskie Papieża ze szczególnym wskazaniem na encyklikę Redemptoris missio, a także na jego Orędzia na Światowe Dni Misyjne. W kolejnej części dokonano omówienia wizyt apostolskich, przemówień i katechez. Tę część dysertacji kończy analiza nauczania papieskiego na Światowe Dni Młodzieży organizowane, co roku w różnych częściach globu ziemskiego.

W ostatnim rozdziale - wiodącym w rozprawie – zatytułowanym: „Implikacje misyjne w katolickim modelu wychowania dzieci i młodzieży”, ukazał autor, czym jest katolicki model wychowania. Następnie przechodząc do ukazania Jana Pawła II jako wychowawcy, wskazał na jego metodę wychowawczą. Zestawił także dwie osoby, które w tworzenie katolickiego modelu wychowania włożyły wielki wkład - ukazał Jana Pawła II, na tle działalności misyjnej Świętego Pawła z Tarsu. Rozdział kończy się ukazaniem konkretnych owoców wychowawczych rodzących się z działalności Papieża Polaka, wskazując na pokolenie ludzi młodych, nazywanych przez wielu pokoleniem JP2.

Podsumowujac prezentacje rozprawy doktorskiej ks. dr Piotra Berkowicza należy podkreślić, że dokonując takiego przedstawienia problematyki ukazuje ona w miarę pełny obraz działalności misyjnej Jana Pawła II. Lektura poszczególnych rozdziałów inspiruje czytelnika do zamyślenia się nad przeżywaniem własnej wiary, ponieważ doskonale wiemy, że człowiek wiary winien posiadać ducha misyjnego. Jest to znak życia Chrystusem, który wciąż wzywa do pracy na rzecz innych. Możemy powiedzieć, że właśnie misyjność Kościoła jest kluczem do zrozumienia pontyfikatu Jana Pawła II. Opracowanie to powinno dotrzeć do jak najszerszego grona nauczycieli i wychowawców, zwłaszcza szkól noszących imię naszego Wielkiego Rodaka i wykorzystane w pracy dydaktyczno - wywchowawczej prowadzonej w polskich szkołach.