• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

 

Wywiad z prof. Dr hab. Nellą Nyczkało
przeprowadzony przez ks. Jana Zimnego w dniu 11.12.2012 roku

 


Jest Pani Profesor wieloletnim i znanym w wielu środowiskach pedagogiem, nauczycielem akademickim, człowiekiem o wielkim i gorącym sercu, pełniła w swoim życiu wiele znaczących funkcji głównie związanych ze szkolnictwem wyższym. Jest także Pani autorem wielu publikacji książkowych, artykułów naukowych, członkiem wielu Międzynarodowych Rad Naukowych i innych organizacji, organizatorem wielu międzynarodowych konferencji naukowych, spotkań, sesji. Jak mi wiadomo otrzymała Pani Profesor wiele znakomitych odznaczeń, wyróżnień za swoją wieloletnią pracę na rzecz nauki zarówno na Ukrainie jak i w Polsce czy innych krajach Europy. Od pewnego czasu stała się Pani Profesor wielkim orędownikiem bł. Jana Pawła II. Wielokrotnie byłem świadkiem przywoływania Jego nauczania podczas różnych konferencji naukowych, sesji, spotkań czy prowadzonych zajęć dydaktycznych. Po kierunkiem Pani Profesor powstało wiele cennych prac naukowych na temat bł. Jana Pawła II.

1. Proszę powiedzieć od kiedy zrodziły się te zainteresowania osobą i nauczaniem bł. Jana Pawła II?

Nie ukrywam, że osoba Jana Pawła II była i jest mi znana od wielu lat. Oczywiście początkowo bardzo pobieżnie. Dopiero w latach osiemdziesiątych zaczęły przenikać pewne materiały, publikacje związane z Jego Osobą. W tamtych latach trudno było znaleźć informacje dotyczące Papieża. To były lata, kiedy Ukraina znajdowała się za żelaznym murem. Stąd naprawdę bardzo trudno było pozyskać wiarygodne i szczegółowe materiały na tematy religijne czy osób związanych z Kościołem – a szczególnie Kościołem Rzymsko-Katolickim. Tak więc początkowo szczątkowe informacje jakie do nas docierały budziły we mnie podziw, szacunek. Niejednokrotnie marzyłam tęskniłam czasów, abym mogła coś więcej przeczytać. Na szczęście doczekaliśmy się takich czasów, które dają wiele możliwości lektury na temat bł. Jana Pawła II.

2. Zwykle nasze zainteresowania czy to osobą czy wydarzeniami wzbudzają poprzez jakieś szczególne wydarzenia, znaki, cechy. Jak to było w przypadku Pani Profesor w ramach badań naukowych dotyczących bł. Jana Pawła II?

Pracując od wielu lat w Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie nawiązałam kontakt, który później przerodził się we współpracę, z Polską Akademią Nauk w Warszawie. Była to więc realna okazja do nabycia publikacji o Janie Pawle II oraz Jego prac naukowych. Moi znajomi z Polski znając moje pragnienia, zainteresowania wielokrotnie podarowywali mi literaturę związaną z Osobą Jana Pawła II. Pamiętam, iż pierwszą taką pozycją – lekturą była „Poezja Karola Wojtyły: Poezja ta wywarła na mnie ogromnie wrażenie zarówno w wymiarze naukowym, kulturowym a przede wszystkim duchowym a także estetycznym, filozoficznym.

3. Proszę po krótce przywołać dotychczasowe prace, publikacje których autorem, współautorem bądź inspiratorem stała się Pani Profesor?

Bardzo żałuję, że zbyt późno doznałam szczęścia bliższego poznania Osoby Jana Pawła II. Czasu i lat poniekąd straconych nie można już naprawić. Oczywiście nie działo się to z mojej winy. Ale kiedy nadarzyła się możliwość poznania bliżej dorobku Papieża pomyślałam, że muszę w jakimś stopniu ten czas nadrobić. I pierwszą publikację jaką opracowałam wraz ze studentami KUL w Stalowej Woli, była książka „Pedagogia Jana Pawła II w XXI wieku. Teoria i praktyka”. W rok później zrodził się kolejny pomysł, który został uwieńczony wydaniem publikacji pod znamiennym tytułem: „Semper in altum”. Publikacja została przygotowana wraz z ks. prof. Janem Zimnym. Ponadto ukazało się kilkanaście artykułów poświęconych pontyfikatowi i Osobie Jana Pawła II.

4. Pamiętam czas, kiedy Pani Profesor po raz pierwszy była w Rzymie przy grobie bł. Jana Pawła II a potem kolejny raz przybyła tu by zaczerpnąć mocy i siły duchowej. Co przeżywała Pani Profesor u grobu Tego Wielkiego Papieża?

Nie ukrywam, że była to dla mnie jedna z najważniejszych chwil, wydarzeń w moim życiu. Trudno jest to wyrazić słowami. Z jednej strony ogarnął mnie wówczas wielki żal z tego powodu, że nie dane mi było spotkać się z Janem Pawłem II jako żywym człowiekiem. Z drugiej strony poczułam jakąś nadzwyczajną siłę płynącą od Jego Grobu. Poczułam Jego siłę ducha i wielkość Jego serca. Wtedy zrozumiałam, że muszę na tym etapie swojego życia wszystko uczynić, aby w Ukrainie i w innych krajach, gdzie Bóg mi pozwoli być, propagować Jego naukę, Jego Osobę. Szczególnie zależało mi, aby w krajach dawnego bloku socjalistycznego ludzie poznali tak wspaniałą Osobę i tak charyzmatycznego Człowieka i jako wielkiego pedagoga, teologa, filozofa, etyka.  

5. Minęło już kilka lat od śmierci bł. Jana Pawła II. Co Pani Profesor sądzi na temat aktualności Jego nauczania, które stanowi Jego bogaty dorobek?

Jednoznacznie uważam, że aktualność nauczania Jana Pawła II rośnie z każdym rokiem. W warunkach procesów globalizacji, gdy pojawia się wiele realnych zagrożeń, a więc kiedy wzrasta w szybkim tempie zjawisko agresji, bezduszności, kiedy coraz częściej spotykamy się ze zjawiskiem przestępstwa, wspaniałe humanistyczne idee i koncepcje Jana Pawła II stają się bardzo potrzebne wręcz konieczne dla każdego człowieka. Gdyby ludzkość chociaż w małym stopniu wdrożyła w swoje codzienne życie Jego naukę, świat by wyglądał zupełnie inaczej. Wielu stwarzających realne zagrożenie, gdyby poznało ten wielki charyzmatyczny duch Ojca Świętego, ich życie stało by się życiem pełnym miłości, szacunku, dobra, odpowiedzialności.

6. Jaką naukę pedagogiczną Jana Pawła II – według Pani Profesor – należałoby dziś głównie lansować w wychowaniu młodego pokolenia?

Mówiąc o wychowaniu młodego pokolenia, myślę, że w testamencie od Jana Pawła II otrzymaliśmy całą palestrę pięknych, szlachetnych idei odkrywających bogactwo człowieka i człowieczeństwa w człowieku. Chciałabym, aby wszyscy ludzie a szczególnie młode pokolenie nauczyło się mierzyć człowieka sercem, miłością, odpowiedzialnością, patriotyzmem. Jest to zadanie nie tylko na dziś, ale jest to zadanie na jutro a więc dla kolejnych pokoleń.

7. Na ile według Pani Profesor Osoba Jana Pawła II i Jego nauczanie jest żywą treścią wychowania na Ukrainie?

To ważna i aktualna kwestia. Mówiąc o wdrażaniu nauki Jana Pawła II w proces pedagogii młodego pokolenia, należy na to zagadnienie spojrzeć dwu wymiarowo. Zapewne w części zachodniej Ukrainy Osoba Ojca Świętego, Jego twórczy dorobek jest znany wielu ludziom. Niestety, ale we wschodniej części Ukrainy sytuacja pod tym względem jest inna. W tej części Ukrainy – można powiedzieć - że tylko progresywna inteligencja zna dobrze Jana Pawła II. W samej stolicy Ukrainy, w Kijowie, wielu wybitnych naukowców wyraża ogromne zainteresowanie Osobą Jana Pawła II. Na uwagę też zasługuje fakt, iż coraz bardziej rośnie zainteresowanie wśród pedagogów szkolnych. Przywołam pewien szczegół z ostatnich tygodni. Otóż w czasopiśmie „Ridna Szkoła” w maju 2012 roku ukazał się artykuł mojego autorstwa na temat Jana Pawła II, Jego pedagogicznych idei. Okazało się, że dotychczasowy nakład liczący wiele tysięcy egzemplarzy, w krótkim czasie został wyczerpany, a do redakcji dzwoniło z różnych stron Ukrainy wiele osób – głównie nauczycieli – z prośbą o kolejne egzemplarze czasopisma. Ten lapidarny może fakt, świadczy o tym, że istnieje wielki głód na poznanie nauczania Jana Pawła II.

8. Jakie plany na przyszłość posiada Pani Profesor w kontekście działalności pedagogicznej związanej z postacią bł. Jana Pawła II?

Pierwszym zadaniem, jakie jest do wykonania, to dokończenie rozpoczętego tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński publikacji „Semper in altum” oraz wydanie jej po ukraińsku. Nie ukrywam, że noszę się z zamiarem napisania książki na temat „Jan Paweł II wybitnym pedagogiem”. Oczywiście mam także nieco mniejsze projekty, które ufam, że je podejmę i wykonam. Cały czas noszę w sercu Osobę Jana Pawła II, który jest mi bardzo bliski, bliski mojej rodzinie. Pragnę, aby bliskim stał się także wielu mieszkańcom Ukrainy.

9. Co sądzi Pani Profesor na temat pokolenia „JP II”? Czy idea ta ma także miejsce wśród młodzieży ukraińskiej?

I w tym przypadku należy spojrzeć w podwójnym wymiarze. Otóż tam, gdzie jest żywa obecność Kościoła katolickiego czy Kościoła Grek0okatolickiego, idea ta jest żywa. Podobnie też Sprawa ta istnieje, gdzie znajdują się centra polonijne, instytuty czy inne premia i ciała prawne. Gorzej przedstawia się ta sytuacja w środowiskach prawosławnych. Ale jestem przekonana, że z czasem także te środowiska, które dziś pomijają bądź oficjalnie nie deklarują swej przynależności do tej idei, spojrzą inaczej na Osobę Jana Pawła II. Po prostu trzeba wpierw poznać by się opowiedzieć za określonymi wartościami. 

10. Weszliśmy w okres Adwentu – czas przygotowania do Bożego Narodzenia. Czego by Pani Profesor życzyła ludziom młodym i starszym z okazji zbliżających się Świąt?

Aby wyrazić życzenia w kilku słowach, to chciałabym ludziom młodym życzyć wielkiej kreatywności i aktywne działalności opartej na nauce bł. Jana Pawła II. Młodzi, którzy byli zawsze nadzieją Jego, niech staną się żywą księgą miłości, dobroci, piękna, szlachetności. Natomiast osobom starszym, życzę, aby swoje doświadczenia życiowe umieli i chcieli przekazać młodemu pokoleniu. A ponadto życzę im, aby w ich sercu nigdy nie zabrakło miłości, nadziei i pokoju. Niech ten czas dojrzałego życia obfituje w radość z przeżytych lat. A Wszystkim pragnę życzyć, by ten czas Bożego Narodzenia był czasem przeżycia wspólnotowości i jedności na wzór Świętej Rodziny.

 

Przygotował ks. J. Zimny