• Foto-08.jpg
  • Foto-03.JPG
  • Foto-07.jpg
  • Foto-05.JPG
  • Foto-01.jpg
  • Foto-06.JPG
  • Foto-04.JPG
  • Foto-02.jpg

Szanowni Państwo,

Działalność wielu podmiotów w tym Zespołu Pedagogiki Katolickiej wymaga niekiedy skorzystania z pomocy nie tylko osobowej, ale także i organizacyjnej, prawnej, statutowej Fundacji czy innych podmiotów prawnych. Temu celowi, jaki ma nakreślony Zespół Pedagogiki Katolickiej, ma służyć i wspierać go istniejąca już od kilku lat Fundacja Campus w Stalowej Woli. Dla większej orientacji, co do możliwości form podjęcia z nią współpracy, poniżej prezentujemy Statut. Fundacja jest otwarta na współpracę także z innymi jednostkami, osobami, organizacjami w ramach jej celów określonych Statutem. Dla lepszego zorientowania się prezentujemy jego fragmenty.

Statut Fundacji
„CAMPUS”
z siedzibą w Stalowej Woli

§ 1
Fundacja nosi nazwę „CAMPUS”.

§ 2
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3
Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12 marca 2007 roku, przez notariusza H. Chojnacką – Repertorium /2007, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 (tekst jednolity) oraz niniejszego statutu.

§ 4
Fundacja została ustanowiona przez osoby fizyczne. W akcie notarialnym zobowiązali się przekazać na jej cele:

1. Bp Prof. dr hab. Andrzej Dzięga - 1000 zł
2. Ks. dr Balicki Marian - 1000 zł
3. Ks. mgr lic. Nycz Eugeniusz - 1000 zł
4. Ks. Pałac Krzysztof - 1000 zł
5. Ks. Warchoł Jan - 1000 zł

§ 5
Fundacja jest osobą prawną w rozumieniu kodeksu cywilnego działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 6
Celem Fundacji jest wspieranie działalności Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli, powstałych kolejnych Wydziałów KUL w Stalowej Woli, a w przyszłości Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz powoływanie wydzielonych jednostek typu: uczelnie wyższe, instytuty, centra, ośrodki badawczo-naukowe, wydawnictwa i inne tego typu podmioty, każdorazowo określając ich status prawny oraz szczegółowe cele i metody działania.

§ 7
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a wszelkie dochody będą przeznaczane na realizację Statutu fundacji.
2. Z funduszu założycielskiego kwota 1.000 zł zostanie przeznaczona na działalność gospodarczą.

§ 8
Fundacja prowadzi działalność w szczególności polegającą na:
a) działalności edukacyjnej na poziomie wyższym,
b) organizacji konferencji, sympozjów, sesji i spotkań naukowych,
c) współpracy z zagranicznymi jednostkami szkolnictwa wyższego,
d) współpracy z zagranicznymi jednostkami kulturalno - oświatowymi,
e) niesieniu pomocy dzieciom, młodzieży, studentom,
f) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych,
g) prowadzeniu nauki języków obcych,
h) prowadzeniu studiów podyplomowych,
i) działalności wydawniczej, kolportażu książek i czasopism,
j) usługach naukowo-dydaktycznych,
k) prowadzeniu akademików studenckich,
l) organizacji i realizacji innych form kształcenia młodzieży i dorosłych,
m) prowadzeniu inwestycji na rzecz wydziału, wydziałów lub filii.

§ 9
Fundacji zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 10
Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, a w zakresie jej działalności jako organizacji pożytku publicznego sprawującym nadzór jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 11
Cele określone w § 6 Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
1) budowę bazy lokalowej, wyposażania technicznego, aparatury i księgozbioru naukowego, prowadzenie edukacji, zintensyfikowania badań naukowych, zwiększania możliwości kontaktów zagranicznych oraz prenumeraty czasopism naukowych wydawanych w kraju i za granicą, wydawnictwo książek i czasopism;
2) prowadzenie akademików, stołówek i barów akademickich i profesorskich, hotelu na rzecz pracowników naukowych,
3) organizację działań oraz udzielania pomocy finansowej w złotych polskich i w walutach obcych na konkretne przedsięwzięcia związane z działalnością naukowo-dydaktyczną, przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, książek, czasopism i innych pomocy naukowych, udzielania stypendiów, pośrednictwo w pomocy stypendialnej, fundowania nagród, wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, studiów podyplomowych;
4) działalność swą Fundacja kieruje w pierwszej kolejności na rzecz Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli a w przyszłości na rzecz Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli (studentów, pracowników, absolwentów i osób ubiegających się o przyjęcie na studia) oraz społeczności regionu i innych podmiotów w tym regionie funkcjonujących.
5) powołanie i działalność Instytutu Pedagogiki Katolickiej.

§ 12
Fundacja może przyjmować dotacje, darowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych, może również nabywać odpłatnie bądź nie odpłatnie nieruchomości i rzeczy ruchome.

§ 13
Dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane w całości na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji.

§ 14
Organami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji i Komisja Rewizyjna Fundacji.

§ 15
W skład Rady Fundacji wchodzą fundatorzy oraz osoby fizyczne i prawne przyjmowane w jej skład na wniosek Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi lub Przewodniczącego Rady Fundacji. Rada Fundacji liczy od 5 do 9 członków.

§ 16
Radzie przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji spośród jej członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 17
Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Są one protokołowane.

§ 18
Podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

§ 19
Do właściwości Rady Fundacji należy:
1) wybór i odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej Fundacji,
2) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z wykonania zadań statutowych,
3) ustalanie zasad korzystania z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego przez uprawnione osoby,
4) ustalanie zasad korzystania z odpłatnej działalności pożytku publicznego przez uprawione osoby,
5) podejmowanie decyzji o tworzeniu lub przystępowaniu do innych organizacji krajowych i zagranicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
6) nadawanie wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Fundacji,
7) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
8) zatwierdzanie uchwał Zarządu Fundacji powodujących powstanie zobowiązań dla Fundacji przekraczających jednorazowo kwotę złotych będącą równowartością 6.000 euro.

§ 20
1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji na okres czterech lat z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołują Fundatorzy.
2. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób, w tym z Prezesa i dwóch członków Zarządu.
3. Wyboru Prezesa dokonuje spośród siebie Zarząd Fundacji.
4. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:
a) Prezes Zarządu samodzielnie,
b) pozostali dwaj członkowie Zarządu zawsze łącznie.

§ 21
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 22
Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 23
Funkcje w Zarządzie mogą być pełnione za wynagrodzeniem, którego wysokość określa Rada Fundacji.

§ 24
Do realizacji swoich zadań Prezes Zarządu może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pomocy wolontariuszy. Koszty Zarządu i obsługi Fundacji pokrywane są z jej majątku.

§ 25
Komisja Rewizyjna Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym jej członkowie:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§ 26
Członków Komisji Rewizyjnej Fundacji na czteroletnią kadencję, wybiera i odwołuje Rada Fundacji z wyjątkiem pierwszej Komisji, którą powołują Fundatorzy.
.
§ 27
Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.

§ 28
Rada Fundacji powołując Komisję Rewizyjną Fundacji wskazuje jej Przewodniczącego.

§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Fundacji należy:
1) kontrola bieżącej pracy Fundacji,
2) kontrola działalności Zarządu Fundacji i poszczególnych jej członków, w tym Prezesa,
3) składanie wniosków do Rady Fundacji w przedmiocie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania zadań statutowych,
4) składanie wniosków do Rady Fundacji w sprawie odwołania, przed upływem kadencji, Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu.

§ 30
Fundacja co roku sporządza i ogłasza sprawozdanie ze swojej działalności i przesyła je właściwym organom pełniącym funkcje nadzorcze nad jej działalnością.

§ 31
Fundacja może ulec likwidacji z mocy uchwały Rady Fundacji, powziętej w głosowaniu jawnym, większością dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich członków Rady, bądź z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych do realizacji celów, dla których była powołana. O majątku Fundacji rozstrzyga Rada Fundacji.

§ 32
Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji, powziętej w głosowaniu jawnym większością dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich członków Rady.

§ 33
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa dotyczące fundacji oraz organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.

 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI CAMPUS ZA ROK 2023

1. Nazwa fundacji: Fundacja CAMPUS w Stalowej Woli
Siedziba i adres: Ul. Skoczyńskiego 8/15
Aktualny adres do korespondencji: Ul. Skoczyńskiego 8/15

Adres poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym : 30.08.2007
Numer KRS : 0000287499
REGON : 180265747
Dane dotyczące członków zarządu : Imię i nazwisko, pełniona funkcja
Jan Zimny – Prezes Zarządu
Karolina Psonka - członek Zarządu
Rarał Drozdowski – członek Zarządu
Określenie celów statutowych fundacji : Celem Fundacji jest wspieranie działalności Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli, powstałych kolejnych Wydziałów KUL w Stalowej Woli, a w przyszłości Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.

2.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych : Fundacja prowadzi działalność w szczególności polegającą na:
a) działalności edukacyjnej na poziomie wyższym,
b) organizacji konferencji, sympozjów, sesji i spotkań naukowych,
c) współpracy z zagranicznymi jednostkami szkolnictwa wyższego,
d) współpracy z zagranicznymi jednostkami kulturalno - oświatowymi,
e) niesieniu pomocy dzieciom, młodzieży, studentom,
f) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych,
g) prowadzeniu nauki języków obcych,
h) prowadzeniu studiów podyplomowych,
i) działalności wydawniczej, kolportażu książek i czasopism,
j) usługach naukowo-dydaktycznych,
k) prowadzeniu akademików studenckich,
l) organizacji i realizacji innych form kształcenia młodzieży i dorosłych,
m) prowadzeniu inwestycji na rzecz wydziału, wydziałów lub filii.

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: Nie wystąpiły
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: I. Organizacja konferencji
Konferencja naukowa:: Optymalizacja trendów badawczych w zakresie nowego modelu autorytetu - 14 luty 2023 roku
Konferencja naukowa: Życie - podróż w jakim kierunku? - 07 marca 2023 roku
Konferencja naukowa: Współczesne obrazy kultury życia człowieka – 28.03.2023
Konferencja naukowa: Wolność rzeczywistość o wielu twarzach i imionach - 18 kwietnia 2023 roku
Konferencja naukowa: Trendy w badaniach naukowych XXI wieku - 09 maja 2023 roku
Konferencja naukowa: Drogi pedagogizacji współczesnego młodego pokolenia - 23 maja 2023 roku
Konferencja naukowa: Rodzina siłą człowieka i całego Narodu – 24.10.2023
Konferencja naukowa: Samotności pamiętaj – niebo jest wszędzie – 21.11.2023
Konferencja naukowa: Ojciec i ojcostwo w eksploracjach naukowo-badawczych – 12.12.2023

II. Wydawanie publikacji książkowych
Książka: Być człowiekiem, Stalowa Wola 2022, ss. 157, ISBN 978-84-89664-18-1
Książka: Rodzina drugi cud świata, Stalowa Wola 2022, ss.158, ISBN 978-83-89664-18-1.
Czasopisma:
„Pedagogika Katolicka” nr 32 (1/2023), ss.352, ISSN 1898-3685
„Pedagogia Katolicka” nr 33 (2/2023), ss.322, ISSN 1898-3685
„Pedagogia Katolicka” nr 33a (2/2023), ss.381, ISSN 1898-3685

IV. Dofinansowanie – pomoc dla studentów
Udział w konferencjach, publikacje, wyjazdy – 39.987,45 złotych

4. Odpisy uchwał zarządu Fundacji: Brak uchwał

5. Informacja o wysokości przychodów (z wyodrębnieniem ich źródła- spadek, zapis, darowizna, środki z budżetu państwa i budżetu gminy, inne): Przychody : 95.204.11 zł w tym:
- z działalności gospodarczej : 0,00 zł
- z działalności statutowej (wpłaty na organizację konferencji oraz edycję i druk materiałów pokonferencyjnych): 66.004,11 zł
- dotacje i darowizny: 29.200,00 zł

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a) informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): Nie wystąpiły w roku 2023

b) przy prowadzeniu działalności gospodarczej wynik finansowy oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: Wynik finansowy z działalności gospodarczej : 0,00 zł

6. a) Informacja o poniesionych kosztach na: zarządzanie Fundacją
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
c) organizacja konferencji
d) publikacja książek.
e) inne
a) 16.629,97 zł

b) 1.762,91 zł

c) 3715,37 zł
d) 24.293,25 zł
e) 0,00 zł

7. Liczba osób zatrudnionych w fundacji (wg zajmowanych stanowisk z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej): Nie było
a) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne – z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej): Nie było
b) wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem jw.): Nie wypłacono
c) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: Nie wystąpiły
d) udzielone przez fundację pożyczki pieniężne (z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków przyznania pożyczek z podaniem podstawy statutowej ich przyznania): Nie wystąpiły
e) kwoty ulokowane w banku wraz z nazwą banku: 43.589,72 zł - Bank Pekao S.A. I/Stalowa Wola
f) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego (nazwy spółek): Nie nabyto

g) nabyte nieruchomości (ich przeznaczenie, wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie): Nie nabyto
h) nabyte pozostałe środki trwałe: Nie nabyto
i) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: Nie wystąpiły
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniki finansowe z tej działalności: Nie wystąpiły
9. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych, informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych: Podatek CIT nie wystąpił.
INNE :
10. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola w fundacji, jeśli była - wyniki kontroli: Nie była